โปรโมชันพิเศษ

เศรษฐกิจสามสี – เศรษฐกิจแห่งอนาคต

225.00฿

อื่นๆ

ชื่อต้นฉบับ เศรษฐกิจสามสี - เศรษฐกิจแห่งอนาคต
ผู้เขียน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
ผู้แปล -
จำนวนหน้า 240 หน้า

คำอธิบาย

[โปรยปกหลัง]

เทคโนโลยีสีเขียว + ตลาดสีเงิน + ระเบียบโลกสีทอง คือ “สีสัน” ของเศรษฐกิจแห่งอนาคต

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน คือ Planet, People และ Platform ว่าเราจะจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศ ไปพร้อมๆ กับสภาวะสังคมสูงวัย และการพลิกผันของเทคโนโลยีอย่างไร โดยไม่ไปซ้ำเติมปัญหารากฐานอย่างความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ

เศรษฐกิจสามสี เสนอให้ปรับทิศทางการจัดการคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

การผลิตและอุตสาหกรรมยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา แต่ต้องมองผ่านห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติและขยับเข้าสู่โหมด Green Growth อย่างจริงจัง สังคมสูงวัยควรถูกมองเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบนฐานคิด Silver Economy ซึ่งสามารถยกระดับเทคโนโลยีและสร้างงานคุณภาพไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมผลักดันฉันทมติใหม่ในการจัดระเบียบโลกให้เป็นโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศต่างๆ อย่างถ้วนหน้า เหมือนดังยุค Golden Age of Capitalism

– วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร –

รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านนโยบายสาธารณะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

เศรษฐกิจสามสี Layout หน้า 4-26

คุณอาจจะชื่นชอบ…