Highlight: Technology + Art for Social Change Workshop

Workshop: Technology + Art for Social Change

ส่องประสบการณ์ ‘นวัตกรรมเปลี่ยนสังคม’ ผ่านเทคโนโลยีและศิลปะของ Eyedropper Fill ทีมนักออกแบบสื่อผสม (multimedia designer) ที่สนุกกับการออกแบบพื้นที่และงานนิทรรศการ โดยเน้นการทดลองเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชม

ถอดบทเรียนนวัตกรรมเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีและศิลปะ | ถอดรหัสเคล็ดลับการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ | ถอดรื้อความรู้ความเข้าใจเก่าเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักพิมพ์ bookscape