Highlight: Workshop “Reconnection – เข้าใจและเชื่อมต่อกับคนในโลกซึมเศร้า”

เมื่อซึมเศร้าไม่ใช่แค่เรื่องของ “โรค” แต่เชื่อมโยงกับ “โลก” และชีวิตรอบด้านของมนุษย์ หนทางหนึ่งที่จะช่วยเยียวยา “โลกซึมเศร้า” จึงเป็นการทำความเข้าใจปัจจัยรอบด้านในชีวิต เพื่อหาหนทางนำพาคนที่อยู่ในโลกซึมเศร้าให้กลับมา “เชื่อมต่อ” กับโลกและสังคม พร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสิ่งสำคัญในชีวิต

bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนพ่อแม่ ครู คนทำงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สื่อมวลชน และผู้สนใจ ร่วมค้นหาหนทางทำความเข้าใจและเชื่อมต่อกับคนใน “โลกซึมเศร้า” โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่เผชิญปัญหานี้เป็นจำนวนมาก พร้อมเสริมสร้างทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำความเข้าใจโลกซึมเศร้าผ่านมิติทางสังคมและจิตวิทยา

นำกิจกรรมโดย สมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา และผู้ร่วมก่อตั้ง Knowing Mind – ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งเสริมสุขภาวะ