vdo: เสวนา “อยู่กับบาดแผล เมื่อตุลาการเป็นใหญ่”

บันทึกงานเสวนา โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่กับบาดแผล เมื่อตุลาการเป็นใหญ่

เนื่องในโอกาสแนะนำหนังสือ อยู่กับบาดแผล – บุญเลิศ วิเศษปรีชา และ เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน – สมชาย ปรีชาศิลปกุล

พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ ภัควดี วีระภาสพงษ์ และ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

ดำเนินรายการโดย กฤษณ์พชร โสมณวัตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน
จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาร่วมกันหาคำตอบว่า “เราจะอยู่กับบาดแผลอย่างไร เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

 

เสวนา “อยู่กับบาดแผล เมื่อตุลาการเป็นใหญ่” (1)

 

เสวนา “อยู่กับบาดแผล เมื่อตุลาการเป็นใหญ่” (2)