เรียนรู้ด้วยภาพ: 4. ชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์

 

ภาพ: เพชรลัดดา แก้วจีน

 

ในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์ นักเรียนจะผ่อนคลายและปลอดภัยที่จะทดลองสิ่งท้าทายด้านวิชาการ กล้าแสดงความคิดเห็น บรรยากาศดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจและดึงศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กๆ ออกมาได้อย่างเต็มที่

ความเข้าใจหลักสำหรับการสร้างบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์คือ บรรยากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งและคุณมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของนักเรียนมากกว่าที่คิด!

 

 

ในชั้นเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์ นักเรียนจะผ่อนคลายและปลอดภัยที่จะทดลองสิ่งท้าทายด้านวิชาการและพฤติกรรม ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน บรรยากาศในชั้นจะเปี่ยมด้วยพลังงาน มีส่วนร่วม เคารพซึ่งกันและกัน การลงมือทำ รับฟัง แบ่งปัน ให้คำแนะนำ และมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ ซึ่งท้ายที่สุดจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

 

 

มายาคติ

“หน้าที่ของครูคือสอนเนื้อหา คุณอยากให้นักเรียนสนุกเพลิดเพลินอย่างนั้นหรือ? บอกให้พวกเขาตื่นมารับรู้โลกความเป็นจริงเสียที นักเรียนในชั้นไม่จำเป็นต้องรู้สึกดีหรอก!”

 

แนวคิดหลักของชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์

“ฉันให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จของนักเรียน และนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมด้านการเรียนและสังคมทุกๆ วัน”

 

 

ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์

 • สร้างการมีส่วนร่วมทางความคิดและวิสัยทัศน์

>> กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง ด้วยวิธีต่อไปนี้

– ให้นักเรียนร่วมบอกเล่าความต้องการ

– ให้นักเรียนเล่าปัญหาส่วนตัวกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ

– ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าทำเรื่องแปลกใหม่

– ส่งเสริมให้นักเรียนเขียนหรือพูดต่อสาธารณะ

>> ตัวอย่างขั้นตอนค้นหาค้นพบวิสัยทัศน์ของนักเรียน

 1. ถามถึงความใฝ่ฝันระยะยาวของนักเรียน
 2. ช่วยนักเรียนปรับเป้าหมายที่ใฝ่ฝันด้วยหลักการ SMART

S มีกลยุทธ์และเจาะจง (Strategic and specific)

M วัดและประเมินผลได้ (Measurable)

A เหนือความคาดหมาย (Amazing)

R มีความเกี่ยวโยง (Relevant)

T มีกรอบเวลาชัดเจน (Time bound)

 1. ตั้งเป้าหมาย

 

 

 • สร้างบรรทัดฐานของห้องเรียนปลอดภัย

>> สร้างความปลอดภัยทางร่างกาย ทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัยทุกเดือน ขจัดวัตถุไม่ปลอดภัยออกไป จัดกลุ่มพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

>> สร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ ด้วยตัวอย่างต่อไปนี้

– เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้ขอบคุณทุกครั้ง

– สบตาตลอดเวลาที่นักเรียนกำลังพูด

– เมื่อคนอื่นๆ ขัดจังหวะ หัวเราะ หรือล้อเลียน ให้หยุดสอน เตือนถึงกฎในชั้นเรียนและความจำเป็นที่ต้องเคารพกัน

>> ตั้งกฎเจ๋งๆ

มีอัธยาศัยดี เป็นคนดี ยุติธรรม และโอบอ้อมอารี

ขยัน ถึงชั้นเรียนอย่างพร้อมจะใช้ทุกนาทีให้เป็นประโยชน์

ไม่แก้ตัว ไม่โทษผู้อื่นหรือเล่นบทเหยื่อ จงรับผิดชอบ

เลือกให้ดี ชีวิตเต็มไปด้วยตัวเลือก จงคิดให้รอบคอบ

 

 

 • เสริมสร้างการมองโลกแง่ดีเชิงวิชาการ

>> 5 กลยุทธ์เสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน

 1. เปลี่ยนบทบาท ให้นักเรียนตอบ 2 คำถาม ได้แก่ “ในชีวิตนี้อยากเป็นอะไร” และ “คนคนนั้นจะตอบคำถามนี้อย่างไร”
 2. แสดงหลักฐาน ครูแสดงตัวอย่างรูปธรรมว่างานที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร เช่น จัดนิทรรศการที่นักเรียนรุ่นก่อนทำไว้ ฉายสารคดีและการแสดง
 3. เปลี่ยนเกม ด้วยกิจกรรม “เก้าอี้นักเขียน” ให้นักเรียนนั่งหน้าชั้นแล้วอ่านเรื่องราวของพวกเขา โดยคนอื่นร่วมแสดงความเห็น
 4. พุ่งเป้าไปที่ความเชี่ยวชาญ เล่าเรื่องของนักเรียนรุ่นก่อนที่บรรลุความเชี่ยวชาญ ชี้ให้เห็นว่าใครมาถูกทางแล้วบ้าง และฉลองเมื่อบรรลุเป้าหมายย่อยๆ
 5. สร้างความเป็นเจ้าของ ใช้คำว่า “เรา” ชวนให้นักเรียนเห็นว่าประสบการณ์ในห้องเรียนเป็นสิ่งที่มีร่วมกัน เมื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบรรยากาศ ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป

 

 

เมื่อรักษาพลังงานในห้องเรียนให้เป็นไปในเชิงบวกอยู่เสมอ คุณก็ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้น และเมื่อคุณสร้างบรรยากาศที่ดีเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้ได้สำเร็จ คุณก็สามารถดึงศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ

อ่านสรุปความพร้อมงานวิจัยอ้างอิงและตัวอย่างกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน
Eric Jensen เขียน
ฐานันดร วงศ์กิตติธร, ลลิตา ผลผลา แปล
448 หน้า
อ่านตัวอย่างหนังสือและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่