quote – โตด้วยกัน โตได้ไกล: จุดประกายการศึกษาไทยด้วย Growth Mindset

วรเชษฐ แซ่เจีย text

รวบรวมประโยคประทับใจจากเสวนาสาธารณะ “โตด้วยกัน โตได้ไกล: จุดประกายการศึกษาไทยด้วย Growth Mindset” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

bookscape ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนมาจุดประกายการศึกษาไทยด้วย growth mindset หรือชุดความคิดที่เชื่อว่าทุกคนเติบโตได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้ ผ่านการร่วมเรียนรู้จากหนังสือ The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset และ The Growth Mindset Playbook: แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset

ร่วมสนทนาโดย สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวกและผู้ก่อตั้งไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ชลนภา เหลืองรังษี คุณครูจากกลุ่ม Teach For Thailand ชวนสนทนาโดย ฉัตรบดินทร์ อาจหาญ Content Creator จาก Inskru

 

จาก อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์

นักจิตวิทยาเชิงบวก และ ผู้ก่อตั้ง ไลฟ์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

“หากเราเชื่อว่าครูพัฒนาตัวเองได้ และครูมีมุมมองต่อตัวเองที่อยากจะเรียนรู้/เติบโต มันจะเป็นหมุดหมายแรก มนุษย์ที่เชื่อว่าตนเองพัฒนาได้ จะเป็นมนุษย์ที่สร้างการเรียนรู้กับคนอื่นได้”

“เวลาออกแบบนโยบายการศึกษา เราให้ความสำคัญกับ ‘ภาพลักษณ์’ เยอะกว่ากระบวนการ ต้องกวดขันให้เด็กสอบได้คะแนนดีขึ้น ให้ไปแข่งขันระดับโลก นั่นหมายความว่าจะมีคนที่ไม่ถูกมองเห็น หรือคนกลางๆ ค่อนข้างเยอะ ทำให้นโยบายที่มีไม่ใช่นโยบายการศึกษาสำหรับทุกคน”

“เรื่องการสร้าง growth mindset ในระบบการศึกษาจะพูดแค่ในมุมครูไม่ได้ เพราะเรากำลังพูดถึงมุมมองที่มีต่อโลกของเด็ก เด็กจะเรียนรู้มุมมองที่มีต่อโลกจากคนที่เขาไว้วางใจ ซึ่งก็คือเพื่อน ครู พ่อแม่ จะทำอย่างไรให้พ่อแม่มีบทบาทในการเรียนรู้เรื่อง growth mindset ไปด้วย”

“เราสอนให้ครูเชื่อไหมว่า ครูจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือเรากำลังบอกครูว่าคุณควรจะมี fixed mindset คุณควรจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ถ้าเราบอกกับครูว่าให้เขาไปเรียนรู้กับเด็ก ไปเติบโตกับเด็ก แล้วได้กลับมาสะท้อนย้อนคิดตั้งแต่วันที่เขาเตรียมตัวเป็นครู ผมว่าจะช่วยได้เยอะ”

 

จาก สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

“มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคุณครู ซึ่งไม่ใช่แต่เรื่องสอนอย่างเดียว แต่ต้องมีการสร้าง ‘ความสัมพันธ์’ กับนักเรียนก่อน … เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ต้องผ่านไปให้ได้”

“ทุกภาคส่วนที่ดูแลเด็กล้วนสำคัญหมด ไม่ว่าจะผู้ปกครอง คุณครู โรงเรียน ระบบการศึกษา นักการศึกษา คนในสังคมที่มีผลกระทบกับเด็ก หรือผู้นำในสังคม ดังนั้นจึงเริ่มได้จากทุกจุด และพัฒนาทุกส่วนไปด้วยกัน เด็กๆ จะพัฒนาไปได้ดีในอนาคต ถ้าเราช่วยกัน”

“คุณครูที่เรารับสมัครเข้ามา เกณฑ์การคัดเลือกหนึ่งคือ growth mindset ความสามารถของเขาอาจจะยังไม่ต้องดี แต่ว่ามี mindset ที่อยากเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น”

 

จาก ชลนภา เหลืองรังษี

คุณครูจากกลุ่ม Teach For Thailand

“ก่อนที่เด็กๆ จะพูดหน้าห้อง จะให้เด็กพูดว่า I can do it แล้วให้เพื่อนพูดให้กำลังใจว่า You can do it แม้ตอนยืนหน้าห้องเด็กคนนั้นอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่พูด แต่อย่างน้อยจะช่วยให้สมองได้เรียนรู้และเกิดความเชื่ออย่างนั้นขึ้นจริงๆ”

“เรื่องการรับฟังนี้ไม่ใช่เพื่อจับผิดหรือสร้างความขัดแย้ง แต่เป็นการรับฟังอย่างไม่ตัดสิน แน่นอนว่าทุกคนมีอคติ แต่อยากให้เก็บไว้ก่อนแล้วรับฟังเขาก่อน อาจทำให้เราเข้าใจบริบทของเด็กคนนั้นมากขึ้น”

 

 

ดูคลิปเสวนาฉบับเต็มได้ ที่นี่

อ่านสรุปงานเสวนาได้ ที่นี่

อ่านรายละเอียดหนังสือประกอบการเสวนาได้ที่

The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset

The Growth Mindset Coach: A Teacher’s Month-by-Month Handbook for Empowering Students to Achieve

The Growth Mindset Playbook: แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset

The Growth Mindset Playbook: A Teacher’s Guide to Promoting Student Success

Annie Brock และ Heather Hundley เขียน

ฐานันดร วงศ์กิตติธร แปล

นุชชา ประพิณ ออกแบบปก