quote: “เรียนรู้-อยู่กับเด็ก” ถอดรหัสประสบการณ์จิตวิทยาเด็ก

 

ด้วยส่วนผสมอันแตกต่างหลากหลายของผู้ร่วมเสวนา เมื่อมารวมกัน ก็ช่วยเติมเต็มเสวนาสาธารณะ “เรียนรู้-อยู่กับเด็ก: ถอดรหัสประสบการณ์การใช้จิตวิทยาเด็กผ่านมุมมองหลากหลายอาชีพ” ได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนพ่อแม่ยุคใหม่ ครู หมอ และนักวิชาการ กระทั่งคุณนิดนก ผู้ชวนสนทนา ซึ่งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเคล็ดลับในการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเด็กในชีวิตจริง