Highlight: workshop “Designing the Future – the Finnish Way: เรียนผ่านเล่นสไตล์ฟินแลนด์”

ทุกวันนี้ เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว นี่คือข้อจำกัดในการถ่ายทอดความรู้ที่รัฐบาลฟินแลนด์เข้าใจเป็นอย่างดี

สิ่งสำคัญที่รัฐบาลฟินแลนด์กำลังปลูกฝังให้เด็กๆ ในเวลานี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของการถ่ายทอดความรู้ แต่ยังรวมไปถึงการเรียนเพื่อเรียนรู้ (Learn how to learn)

“ที่ฟินแลนด์ การสอนจะไม่ใช่แบบ top down ครูจะไม่บอกเด็กๆ ว่า 1+1 เท่ากับเท่าไร แต่จะฝึกให้เด็กได้คิดเพื่อให้เขาเป็นคนหาคำตอบนั้นด้วยตัวเอง จากนั้นก็เปลี่ยนหัวข้อ แล้วเริ่มต้น cycle การเรียนรู้ใหม่ ในท้ายที่สุดแล้ว เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะในการค้นคว้าหาคำตอบต่อคำถามด้วยตัวเอง

“นี่คือทฤษฎีการศึกษาว่าด้วยวิธีการหาความรู้ เมื่อเขามีทักษะนี้แล้ว ไม่ว่างานจะเป็นอะไร เขาก็จะสามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง”

workshop “Designing the Future – the Finnish Way เรียนผ่านเล่นสไตล์ฟินแลนด์” ในซีรีส์งานเสวนา Joyful Learning & Creative Education เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบัน Arkki Thailand ช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพกว้างๆ ว่า การเรียนแบบฟินแลนด์นั้น “ฟิน” และ “สร้างสรรค์” อย่างไร

ร่วมให้ความรู้โดย

เกตุ – พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม อาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Arkki Thailand

Mr. Kelvin Ng ครูใหญ่ประจำสถาบัน Arkki Thailand สถาบันการเรียนรู้ที่มีส่วนช่วยในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของประเทศฟินแลนด์

ร่วมจัดโดย สำนักพิมพ์ bookscape โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบัน Arkki Thailand​