vdo: “Global Change: โลกเปลี่ยน – เปลี่ยนทันโลก”

บันทึกงานเสวนา

Global Change: โลกเปลี่ยน – เปลี่ยนทันโลก

โดย
วรากรณ์ สามโกเศศ
ผู้เขียนหนังสือชุด Global Change

ชวนพูดคุยโดย
ปกป้อง จันวิทย์
บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ชั้นสอง ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย