รวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กสศ. ปี 2563 – 2564

ตลอดปี 2563 – 2564 สำนักพิมพ์ bookscape ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต่อยอดจากหนังสือในโครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีที่ 2 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียนการสอนให้กับบุคลากรด้านการศึกษา และเกิดความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการศึกษา โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 4 งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) Workshop “Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์”

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)

ในศตวรรษที่ 21 ความสำเร็จในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อความสำเร็จในชีวิตอีกต่อไป ช่องว่างระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมในห้องเรียนและปัญหาในชีวิตจริงซึ่งผันผวนและผันแปรอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่วงการศึกษาต้องหาทางรับมืออย่างเร่งด่วน ประเทศผู้นำด้านการศึกษาอย่างฟินแลนด์ตระหนักถึงความสำคัญของโจทย์นี้ และตัดสินใจก้าวข้ามความสำเร็จด้านคะแนนสอบ เพื่อก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จด้านการเรียนรู้ที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพร้อมเผชิญโลกกว้างแห่งศตวรรษใหม่

หลักสูตรการศึกษาใหม่ของฟินแลนด์นำเสนอแนวคิดแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ (knowledge creation) ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า “การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์” (phenomenal-based learning) ซึ่งเชื่อมโยงคำถามจากโลกภายนอกเข้ากับการเรียนรู้ในห้องเรียน และสลายเส้นแบ่งระหว่างสาขาวิชา เชื่อมต่อการเรียนรู้ให้เป็นองค์รวม นี่คือเครื่องมือการเรียนรู้อันทรงพลัง สร้างสรรค์ และใช้ได้จริง ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆ เติบโตในสังคมและก้าวสู่ชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชวนมาทำความเข้าใจและลงมือทดลองใช้การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ เพื่อให้ครู อาจารย์ นักศึกษาด้านครุศาสตร์ และนักการศึกษา ได้นำเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ปฏิบัติจริงในห้องเรียนและบริบทไทย ปฏิวัติการศึกษาไทย และพาเยาวชนไทยก้าวไปสู่อนาคต

นำกิจกรรมโดย

สถาบัน Arkki สถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสำหรับโลกอนาคต Arkki มุ่งเน้นการสอนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ 6Cs ซึ่งประกอบไปด้วย ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน, ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์, ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์, ทักษะการทำงานเป็นทีม, ทักษะการสื่อสาร, และทักษะการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ กิจกรรมในหลักสูตรของ Arkki มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นได้ และเมื่อประกอบกับ Digital Skills มนุษย์จะสามารถเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ได้ในอนาคต

2) Workshop “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Equity Lab กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาคารเอส.พี ชั้น 13

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่สกัดกั้นพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งในด้านการเรียนและชีวิต ทำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพฤติกรรม ความสัมพันธ์กับผู้คน หรืออุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งอย่างความอดทนอดกลั้น การควบคุมตนเอง หรือการมองโลกในแง่ดี และชวนพลิกแนวคิดจากการ “สอน” ในห้องเรียน มาเป็นการสร้าง “สภาพแวดล้อม” เชื่อมโยง บ้าน – โรงเรียน – สังคม เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเอื้อให้ทักษะแห่งความสำเร็จของเด็กได้เบ่งบาน และสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน

นำกิจกรรมโดย

 • พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

3) Online Workshop “สอนให้รุ่ง: ปั้นห้องเรียนแห่งอนาคตเพื่อเด็กทุกคน”

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 1) และวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 2) เวลา 14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมเวิร์กช็อปออนไลน์ในหัวข้อ “สอนให้รุ่ง: ปั้นห้องเรียนแห่งอนาคตเพื่อเด็กทุกคน” ชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ พร้อมแนวทางนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริง เพื่อเอาชนะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่เท่าเทียม ด้วยความเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ!

เวิร์กช็อปครั้งนี้พิเศษกว่าเดิม เพราะเป็นการผสมผสานหนังสือการศึกษาสองเล่มดัง ได้แก่ “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน” และ “สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน” ซึ่งมุ่งเน้นสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่รายล้อมตัวเด็ก

 • ทำความเข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กๆ อาทิ ความเครียด ความสะเทือนใจ (trauma) และการถูกเพิกเฉย
 • พลิกมุมมองจากการ “สอน” มาเป็นการสร้าง “สภาพแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและชีวิตของเด็กๆ

ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปจะได้แนวคิดและเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนจริง ต่อยอดจากชุดความคิดแบบเติบโต (growth mindset) ที่มองว่าสติปัญญาและความสามารถของคนเราพัฒนาได้ นำไปสู่ “7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียน” ซึ่งเป็นต้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องกับผลการวิจัย และง่ายต่อการปฏิบัติ ได้แก่

 1. ชุดความคิดสานสัมพันธ์
 2. ชุดความคิดแห่งความสำเร็จ
 3. ชุดความคิดเชิงบวก
 4. ชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์
 5. ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
 6. ชุดความคิดแบบมีส่วนร่วม
 7. ชุดความคิดการสำเร็จการศึกษา

นำกิจกรรมโดย

 • พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

4) Online Workshop “เตรียมพร้อม เติบโต เติมเต็ม: ถอดนวัตกรรมการศึกษาฉบับ Summit School สู่อนาคตของเด็กทุกคน

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เพราะเด็กๆ มีกระบวนการเรียนรู้และบุคลิกภาพหลากหลาย จะเตรียมพวกเขาให้พร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยที่จำเป็นได้ จึงต้องเข้าใจแนวทางสร้างห้องเรียนหลากการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กไม่เพียงคนหนึ่งคนใด ทว่าเป็นการเติบใหญ่ของเด็ก ‘ทุกคน’

พบกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อค้บพบวิธีสร้าง ‘ความพร้อม’ ให้เด็กๆ มีก้าวต่อไปที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัย หรือการดำเนินชีวิตต่อไปบนเส้นทางที่พวกเขาเลือกเอง ไม่ว่าจะเป็น

 • แนวคิดเพื่อเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กอย่างลึกซึ้ง
 • แนวทางปรับเปลี่ยนบทบาทและการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อสนับสนุนให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเอง
 • วิธีสร้างห้องเรียนหลากการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความแตกต่างของเด็กๆ อย่างแท้จริง
 • การออกแบบกลไกในโรงเรียนที่เอื้อต่อการพลิกบทบาทของครู และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับเด็กทุกคน
 • มองไกลถึงอนาคตอันผันผวนและแนวทางเสริมความพร้อม ให้เด็กๆ ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจ ด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยที่จำเป็น

นำกิจกรรมโดย

 • ศราวุธ จอมนำ รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในปี 2565 สำนักพิมพ์ bookscape ยังมีจัดกิจกรรมพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB Page: bookscape