vdo: เสวนา “Why We Sleep: นอนเปลี่ยนชีวิต”

เทปบันทึกภาพเวทีเสวนา “Why We Sleep: นอนเปลี่ยนชีวิต” ไขความลับเบื้องหลังวิทยาศาสตร์แห่งการนอนหลับ เพื่อหาคำตอบสู่สุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมไขข้อข้องใจมากมายเกี่ยวกับการนอนหลับที่คุณอาจไม่เคยรู้ หรือเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต!

ชวนคิดชวนคุยโดย 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การนอน แพทย์ผู้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนยุคใหม่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และแพทย์ผู้ให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบของการอดนอนจนกลายเป็นงานศึกษาอย่างจริงจัง และอีก 1 นักสื่อสารวิทยาศาสตร์อารมณ์ดีที่ชอบนอนดึกเป็นกิจวัตร

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
แพทย์ด้านประสาทวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

ชวนสนทนาโดย
ดร.แทนไท ประเสริฐกุล
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผู้สร้างสรรค์รายการพอดแคสต์ WiTcast

ร่วมจัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape