vdo: Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์

bookscape ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนวิทยากรจากงานเสวนาสาธารณะ “Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์” พูดคุยต่อยอดแนวคิดการศึกษาจากฟินแลนด์สู่ไทย พร้อมทำความเข้าใจการนำแนวทาง “สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21” รวมถึง “การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์” มาปรับใช้ในห้องเรียนและครอบครัวไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเยาวชนแห่งอนาคตและระบบการศึกษาที่ทั้งเท่าเทียมและเท่าทัน

พูดคุยกับดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในประเด็นความท้าทายของสมรรถนะทั้ง 7 กับการศึกษาไทย

 • สมรรถนะทั้ง 7 ช่วยสร้าง “active citizen” (พลเมืองตื่นรู้) ในสังคมได้อย่างไร
 • การนำสมรรถนะทั้ง 7 มาใช้ในการศึกษาไทย มีความท้าทายหรือมีอุปสรรคเชิงโครงสร้างอย่างไรบ้าง
 • แนวคิดจากเล่ม “Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์” ที่น่าสนใจ

 

พูดคุยกับดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ. ในประเด็น การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยได้อย่างไร

 • เราจะพัฒนาครูไทยให้พร้อมกับการเรียนรู้ผ่านปรากฎการณ์ได้อย่างไร
 • อุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย
 • หลักสูตรของฟินแลนด์สามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทยได้อย่างไร

พูดคุยกับครูทิว-ธนวรรธน์ สุวรรณปาล จากกลุ่ม ‘ครูขอสอน’ ในประเด็น ห้องเรียนไทยกับการเรียนรู้ผ่านปรากฎการณ์

 • เมื่อนักเรียนต้อง “สร้างความรู้” ไม่ใช่ “รับความรู้” บทบาทของครูในห้องเรียนจะเป็นอย่างไร
 • เราจะนำการเรียนรู้ผ่านปรากฎการณ์ มาปรับใช้ในห้องเรียนไทยได้อย่างไร
 • พ่อแม่และครูจะทำงานร่วมกันเพื่อปลูกฝังสมรรถนะทั้ง 7 ให้กับเด็กได้อย่างไร

พูดคุยกับผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki ในประเด็น การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์

 • สมรรถนะข้อใดที่ควรพัฒนาให้กับเด็กไทยมากที่สุด
 • บทบาทของพ่อแม่ในการเรียนรู้แบบ Phenomenal Learning
 • การศึกษาแบบฟินแลนด์กับแบบสิงคโปร์ สู่การเรียนรู้แห่งอนาคต

พูดคุยกับเมนู-สุพิชฌาย์ ชัยลอม นักเรียน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ในประเด็น ถ้าการเมืองดี การศึกษาที่ดีก็อยู่ไม่ไกล

 • ความผิดพลาดของการศึกษาไทยมีอะไรบ้าง
 • ถ้าการเมืองดี การศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร
 • การศึกษาในฝันของเมนูคืออะไร

พูดคุยกับภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูสอนสังคมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในประเด็น สังคมประชาธิปไตยกับการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์

 • เราจะนำ “Phenomenal Learning” มาปรับใช้ในการสอนได้อย่างไรบ้าง
 • สังคมประชาธิปไตยสัมพันธ์กับการพัฒนาคนอย่างไร

ชมเทปบันทึกภาพเสวนาสาธารณะ “Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์”

จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape