vdo: เสวนา “เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก”


ร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆ และไขทุกคำตอบเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและการเลี้ยงดูสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ในเทปบันทึกภาพ


เสวนา “เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก: ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่กับ 3 หมอและนักจิตวิทยาเด็กเจ้าของเพจชื่อดัง”

 

นำเสวนาโดย

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋)
กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของเพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน

ผศ.นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ (หมอวิน)
กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
โรงพยาบาลเวชธานี
เจ้าของเพจ เลี้ยงลูกตามใจหมอ

เมริษา ยอดมณฑป
นักจิตวิทยาด้านเด็กและครอบครัว
เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา

ชวนสนทนาโดย
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
บรรณาธิการเว็บไซต์ The Potential

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทคเฮาส์ จามจุรีสแควร์

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape และ dtac