เสวนาสาธารณะ “อยู่เองได้ โตเองเป็น: เพราะเด็กทุกคนเขียนชีวิตได้ด้วยมือตัวเอง”

“ความสามารถในการกำกับดูแลตนเอง” (sense of control) คือทักษะสำคัญที่ทำให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมั่นใจ และพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะมีภูมิหลังหรือฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไร ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นผู้กำหนดทางเดินในชีวิต จากการสั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูก ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง และรับผิดชอบผลการตัดสินใจของตัวเอง

bookscape ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนทบทวนแนวทางเลี้ยงดูและบ่มเพาะเด็กต่างกลุ่ม ต่างวัย ผ่านแว่นตาการศึกษา จิตวิทยา และการสร้างสรรค์นโยบาย เพื่อตอบคำถามว่าจะทำอย่างไรให้เด็กทุกคนมีกรอบความคิดแบบเติบโต มีวิจารณญาณ และก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตได้ด้วยตนเอง

ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลัง แต่จับมือพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้หลากหลาย และเขียนฝันไม่ซ้ำใครด้วยมือของตัวเอง กับ

  • รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) ม.หอการค้าไทย
  • รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประทิน เลี่ยนจำรูญ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564
  • พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ชวนเสวนาโดย

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ CEO & Chief Editor mappa media

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่าน live ทางเฟซบุ๊กเพจ
อ่านรายละเอียดหนังสือ “อยู่เองได้ โตเองเป็น: เลี้ยงลูกให้เขียนชีวิตด้วยมือตัวเอง” และสั่งซื้อได้ที่นี่
อ่านบทความสรุปเนื้อหาหนังสือฉบับเต็มได้ที่นี่
จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape