Positive CV : ปลูกฝัง ‘การคิดและการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้’ ด้วยประวัติย่อเชิงบวก

เรื่อง : นันท์ชนก คามชิตานนท์

 

[su_note note_color=”#f7d843″]เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมความท้าทายใหม่ๆ ฟินแลนด์ ประเทศเล็กๆ ที่โดดเด่นเรื่องการศึกษา ขานรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยแนวคิดด้านการศึกษาที่ร้อยเรียงมาเป็นหลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่

หลักสูตรการศึกษาฉบับใหม่ของฟินแลนด์เน้นทักษะความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการดูแลและควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคม หรือทักษะการสื่อสาร ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนเอาตัวรอดและสร้างคุณค่าในตัวเองได้ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เข้ามาแทรกแซงชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานของคนเรามากขึ้นทุกที

สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งเจ็ดประการจึงเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่สำคัญในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของฟินแลนด์ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมทักษะความเป็นมนุษย์ของเยาวชนแห่งอนาคต

Positive CV หรือประวัติย่อเชิงบวก เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งจะสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถนะ ‘การคิดและการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้’ และสร้างมุมมองเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่น [/su_note]

 

เด็กๆ ในโรงเรียนมักถูกประเมินด้วยมุมมองอันคับแคบ สนใจแต่ผลการเรียน โดยไม่ได้คำนึงถึงทักษะที่มีความหมายอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคมและอารมณ์หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร เมื่อการเรียนรู้และการประเมินไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในชีวิต เด็กๆ ก็จะใส่ใจการเรียนน้อยลง สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะค้นพบที่ทางของตนเองบนโลกใบนี้ได้ยากขึ้น

หลักสูตรการศึกษาใหม่ของฟินแลนด์เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของเด็กๆ โดยส่งเสริมความเป็นมนุษย์ ความรู้และทักษะแบบข้ามสายวิชา การสร้างสรรค์แนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง การดูแลตนเอง และทักษะชีวิตการทำงาน นักเรียนควรรู้จักตัวเองและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวเองได้ เพื่อค้นหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม และก้าวสู่อาชีพการงานอย่างมั่นคง

ประวัติย่อเชิงบวก (positive CV – PCV) เป็นเครื่องมือสำหรับบรรดาครูและนักการศึกษา เพื่อใช้สอนเด็กๆ เรื่องจุดแข็งเชิงลักษณะนิสัย และทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมถึงเพื่อประเมินทักษะเหล่านี้ด้วย หลักสูตรการศึกษาใหม่ของฟินแลนด์สนับสนุนให้ใช้ประวัติย่อเชิงบวกนี้เป็นเครื่องมือการประเมินร่วมกับสมุดพกโรงเรียนแบบปกติ

เด็กแต่ละคนมีทักษะ จุดแข็ง และความสามารถที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งฉายชัดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมต่างๆ กัน และสมควรจะได้รับการมองเห็น ไม่มีใครที่สามารถพัฒนาตนเองจนบรรลุขีดความสามารถได้โดยขจัดจุดอ่อนของตนเองเพียงอย่างเดียว การชี้ข้อด้อยของผู้อื่นเป็นเรื่องง่าย แต่แทนที่จะมุ่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าเด็กแต่ละคนมีจุดอ่อนอะไรบ้าง เราควรหันมาใส่ใจว่าพวกเขามีข้อดีและความสามารถอะไรแทน เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสส่องประกายในแบบของตนเอง

ประวัติย่อเชิงบวกรวบรวมข้อดีและทักษะอันหลากหลายของเด็กแต่ละคน โดยบันทึกหลักฐานแสดงทักษะที่เด็กๆ ใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ที่โรงเรียน ที่บ้าน ระหว่างงานอดิเรก และในกลุ่มเพื่อน ประวัติย่อเชิงบวกจะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของเด็ก และจะเติบโตไปพร้อมกับตัวเด็กด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นไป ดังนั้นประวัติย่อเชิงบวกจึงมีลักษณะเฉพาะตัวตามเด็กแต่ละคน ประวัติย่อเชิงบวกนี้จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงความสามารถและจุดแข็งของตนเอง เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตัวเอง และก้าวสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

นอกจากนั้น เป้าหมายหลักและคุณค่าพื้นฐานของประวัติย่อเชิงบวกยังรวมถึงการสนับสนุนมุมมองเชิงบวก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กๆ เห็นจุดแข็งของตัวเอง แล้วจากนั้นพวกเขาก็จะรู้จักมองคนอื่นในเชิงบวกด้วย พวกเขาจะมองเห็นว่าคนอื่นมีคุณสมบัติที่ดีและทักษะอะไรบ้าง แทนที่จะมองเห็นเพียงข้อด้อยของคนรอบตัว เมื่อเด็กแต่ละคนต่างมองเห็นข้อดีในตัวกันและกัน บรรยากาศการเรียนโดยรวมก็จะเป็นเชิงบวกไปด้วย เมื่อเราสร้างพื้นที่เพื่อการชื่นชมยินดี พื้นที่นั้นจะขยายออกเป็นพื้นที่เพื่อการประสบความสำเร็จ

เราอาจจัดทำประวัติย่อเชิงบวกได้อย่างง่ายๆ โดยช่วงแรกบันทึกลงในสมุดหรือกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ก่อน อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วประวัติย่อเชิงบวกควรจะอยู่ในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ง่ายต่อการเพิ่มเติม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเก็บรักษาข้อมูล นอกจากนั้น ยังควรให้เด็กร่วมออกแบบประวัติย่อเชิงบวกของพวกเขาเองด้วย

สำหรับครู อาจารย์ นักการศึกษา หรือผู้ปกครองที่สนใจใช้ประวัติย่อเชิงบวก เว็บไซต์ positive.fi ได้จัดทำเอกสารแนวทางการรวมรวบข้อมูลเพื่อจัดทำประวัติย่อเชิงบวก สามารถดาวน์โหลดเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ด้านล่างนี้

Positive CV-แก้ไข