Highlight: Workshop “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”

 

bookscape ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ “ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน”

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่สกัดกั้นพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งในด้านการเรียนและชีวิต ทำความเข้าใจปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพฤติกรรม ความสัมพันธ์กับผู้คน หรืออุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งอย่างความอดทนอดกลั้น การควบคุมตนเอง หรือการมองโลกในแง่ดี และชวนพลิกแนวคิดจากการ “สอน” ในห้องเรียน มาเป็นการสร้าง “สภาพแวดล้อม” เชื่อมโยง บ้าน – โรงเรียน – สังคม เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเอื้อให้ทักษะแห่งความสำเร็จของเด็กได้เบ่งบาน และสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน

นำกิจกรรมโดย พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้