:: space for opening all possible worlds ::

bookscape เป็นสำนักพิมพ์อิสระที่มุ่งมั่นในการทำ ‘หนังสือ’ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาความรู้ใหม่ให้แก่สังคมไทย ตั้งแต่ปัญญาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จิตวิทยา จนถึงปัญญาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ วรรณกรรม และไลฟ์สไตล์

bookscape เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย ‘ปัญญาความรู้’ เราอยากทำหน้าที่เป็น ‘สะพาน’ เชื่อม ‘โลกวิชาการ’ เข้ากับ ‘โลกมวลชน’ เชื่อม ‘ปัญญาความรู้โลก’ เข้ากับ ‘ปัญญาความรู้ไทย’ และเชื่อม ‘สำนักพิมพ์ต่างชาติ’ กับ ‘สำนักพิมพ์ไทย’ เข้าด้วยกัน ทั้งหมดนั้น ผ่าน ‘หนังสือ’ – พื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโลกอันหลากหลายให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ – ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม

ในอนาคต bookscape อยากใช้ ‘หนังสือ’ เป็นสื่อกลางและเครื่องมือในการเชื่อมโยงการทำงานความรู้ในมิติต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อนำปัญญาความรู้จาก ‘หนังสือ’ เข้าถึงคนวงกว้างขึ้น อย่างมีพลังมากขึ้น ผ่านกิจกรรมความรู้หลายรูปแบบ

bookscape เริ่มต้นทำ ‘หนังสือ’ ในปี 2561 แม้เป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่ แต่ไม่ใช่มือใหม่ในวงการหนังสือ  ทีมงานของเราเป็นคณะบรรณาธิการมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำหนังสือมามากกว่าสิบห้าปี และยังตั้งใจสานต่อพันธกิจและสปิริตของการทำหนังสือแปลชั้นดีมีคุณภาพเพื่อเปิดโลกใหม่และสร้างปัญญาความรู้ให้สังคมไทย

บรรณาธิการอำนวยการของ bookscape ทั้งสองคน – ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง – เป็นอดีตผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์ openworlds ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือแปลชั้นนำจากต่างประเทศร่วม 100 ปก ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี (2553-2560) จวบจน openworlds ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสำนักพิมพ์ในปี 2560

ทีมงาน bookscape

บรรณาธิการอำนวยการ : ปกป้อง จันวิทย์ | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

บรรณาธิการบริหาร : ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ : บุญชัย แซ่เงี้ยว

บรรณาธิการสำนักพิมพ์ : ชลิดา หนูหล้า | เมธาวี รัชตวิจิน l ศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ์ l ศรัณย์พร เอกมั่นคงไพศาล

บรรณาธิการศิลปกรรม : ยุทธภูมิ ปันฟอง

ศิลปกรรม : จิรัชยา หงษ์แก้ว | พิณพิศุทธ์ ถาจอหอ

ผู้อำนวยการบริหาร : จิรภัทร เสถียรดี

ผู้จัดการสํานักพิมพ์ : มริตา ทิพย์รัตน์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารความรู้ : กาญจนาภรณ์ มีขำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล : ปิยะนัฐ มหาดไทย

ผู้จัดการฝ่ายขาย : ธารารัตน์ เพ็ชรไฝ

เพื่อนร่วมงาน : นักแปล นักเขียน และนักออกแบบ

กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ | กษมา สัตยาหุรักษ์ | กษิร ชีพเป็นสุข | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ | กิตติพล สรัคคานนท์ | เกษียร เตชะพีระ | คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ | ฉัตร คำแสง | ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ | ฐณฐ จินดานนท์ | ฐานันดร วงศ์กิตติธร | ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | ณัฐกานต์ อมาตยกุล | ณัฐสุดา เต้พันธ์ | ดนยา กนกระย้า | ดลพร รุจิรวงศ์ | ทศพล ศรีพุ่ม | ทิพย์นภา หวนสุริยา | แทนไท ประเสริฐกุล | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ | ธนเชษฐ วิสัยจร | ธงทอง จันทรางศุ | ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ | นภนต์ ซูซูกิ | นรา สุภัคโรจน์ | นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน | นักรบ มูลมานัส | น้ำใส ศุภวงศ์ | นุสรา สมบูรณ์รัตน์ | บุณยนุช ชมแป้น | ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย | ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ | ปราบดา หยุ่น | ปรีดี หงษ์สต้น | พจนก กาญจนจันทร | พชร สูงเด่น | พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ | พรเทพ เบญญาอภิกุล | พรชนิตว์ วิศิษฐชัยชาญ | พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ | พลอยแสง เอกญาติ | พิเศษ สอาดเย็น | พิชญ์สินี คงประชา | พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ | พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล | พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน | เพชรลัดดา แก้วจีน | ภัควดี วีระภาสพงษ์ | ภาคิน นิมมานนรวงศ์ | ภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์ | ภาพิมล หล่อตระกูล | มนภัทร จงดีไพศาล | มัมหมีบีบี้ | มิ่งขวัญ รัตนคช | มิรา | เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล | โมโตกิ ลักษมีวัฒนา | รติพร ชัยปิยะพร | รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์ | รสลินน์ ทวีกิตติกุล | รินทร์ลิตา ศรีโรจนภิญโญ | ลลิตา ผลผลา | วชิรา รุธิรกนก และ rabbithood studio l วรัญญู กองชัยมงคล | วรากรณ์ สามโกเศศ | วิชยา ปิดชามุก | วิทย์ วิชัยดิษฐ | วิภาส ปรัชญาภรณ์ | วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ | ศรพล ตุลยะเสถียร | ศิริกมล ตาน้อย | ศิวพล ชมภูพันธุ์ | ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ | สมคิด พุทธศรี | สกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์ | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สานุช ณ ถลาง | สายพิณ ศุพุทธมงคล | สุญญาตา เมี้ยนละม้าย | สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ | สุนันทา วรรณสินธ์ เบล | สุภลัคน์ ลวดลาย | สุรเดช โชติอุดมพันธ์ | สุรัติวดี เพชรเรียง | สุวิชชา จันทร | อติคุณ จั่นสัญชัย | อธิป จิตตฤกษ์ | อนุสรณ์ ติปยานนท์ | อาร์ม ตั้งนิรันดร | อาวุธ ธีระเอก | ไอดา อรุณวงศ์ | ไอริสา ชั้นศิริ I 29thWinter | JCCHR I Just Sketch | Mongol Navy | Wonderwhale