เสวนาสาธารณะ “Joyful Learning and Creative Education”

สสส. x bookscape x ครูศาสตร์ จุฬาฯ ชวนร่วมงานเสวนาสาธารณะ

Joyful Learning and Creative Education:
เรียนอย่างไรให้สนุก: ปลุกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต


วงเสวนาว่าด้วยการยกระดับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย และพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ให้เด็กได้ “สนุก” กับการเรียนอย่างแท้จริง โดยตัวแทนวิทยากรผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษา

ร่วมเสวนาโดย

เดชรัต สุขกำเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสมาชิกกลุ่ม Deschooling Game – by เถื่อนเกม

ตะวัน เทวอักษร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
อักษรเจริญทัศน์ อจท.

อธิษฐาน์ คงทรัพย์
ผู้อำนวยการ รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และหัวหน้าโครงการ ก่อการครู

ปราศรัย เจตสันต์
ครู รร. บางปะกอกวิทยาคม
สมาชิกกลุ่ม Critizen และเครือข่าย Thai Civic Education

ธัญชนก คชพัชรินทร์
อดีตเลขาธิการ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

ชวนสนทนาโดย
ภาคิน นิมมานนรวงศ์
ครูสังคมศาสตร์ รร. กำเนิดวิทย์

สรุปและสังเคราะห์ประเด็นเสวนาโดย
อรรถพล อนันตวรสกุล
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่าย Thai Civic Education

เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น
(เริ่มลงทะเบียนหน้างาน 13.00 น.)
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง 101) อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่
http://bit.ly/edutalk-registration
(เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย