เสวนา “กฎหมายระหว่างประเทศบนทางแพร่ง: ความท้าทายใต้สถานการณ์โลกใหม่”

“กฎหมายระหว่างประเทศ” ไม่เพียงถูกพูดถึงผ่านปรากฏการณ์สำคัญของโลกอย่างสงครามความขัดแย้ง ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ หรือการอพยพลี้ภัย แต่ยังมีบทบาทเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่เรื่องมาตรฐานสินค้าอุปโภคบริโภค อันตรายจากกลุ่มก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมือง

ในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นรวดเร็วเช่นนี้ การเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมายเปลี่ยนไปอย่างไร กฎหมายระหว่างประเทศปรับตัวเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้อย่างไร และมีความท้าทายอะไรรอเราอยู่บ้าง

 

ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ (มธ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา

 

กฎหมายระหว่างประเทศบนทางแพร่ง: ความท้าทายใต้สถานการณ์โลกใหม่

 

พร้อมเปิดตัวหนังสือ กฎหมายระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา
(International Law: A Very Short Introduction)

 

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

ร่วมสนทนาโดย

 

ผศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ

คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 

ศิริกาญจน์ เจริญศิริ

ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

 

อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ผู้แปลหนังสือ กฎหมายระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา

 

ดำเนินรายการโดย

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล นักจัดรายการเช้าทันโลก FM 96.5

 

อ่านรายละเอียดและตัวอย่างหนังสือได้ที่นี่