Workshop: Reconnection – เข้าใจและเชื่อมต่อกับคนใน ‘โลกซึมเศร้า’

 

เมื่อซึมเศร้าไม่ใช่แค่เรื่องของ “โรค” แต่เชื่อมโยงกับ “โลก” และชีวิตรอบด้านของมนุษย์ หนทางหนึ่งที่จะช่วยเยียวยา “โลกซึมเศร้า” จึงเป็นการทำความเข้าใจปัจจัยรอบด้านในชีวิต เพื่อหาหนทางนำพาคนที่อยู่ในโลกซึมเศร้าให้กลับมา “เชื่อมต่อ” กับโลกและสังคม พร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสิ่งสำคัญในชีวิต

bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนพ่อแม่ ครู คนทำงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สื่อมวลชน ผู้กำหนดนโยบาย และผู้สนใจทั่วไป ร่วมค้นหาหนทางทำความเข้าใจและเชื่อมต่อกับคนใน “โลกซึมเศร้า” โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่เผชิญปัญหานี้เป็นจำนวนมาก พร้อมเสริมสร้างทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำความเข้าใจโลกซึมเศร้าผ่านมิติทางสังคมและจิตวิทยา ผ่านกิจกรรม workshop

 

Reconnection – เข้าใจและเชื่อมต่อกับคนใน ‘โลกซึมเศร้า’


วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในมิติรอบด้านของชีวิตและสังคม พร้อมชี้ให้เห็นทางเลือกที่หลากหลายในการรับมือกับโรคซึมเศร้า
2. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเครื่องมือในการดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้มีภาวะซึมเศร้

*Workshop นี้ ‘เหมาะ’ กับใคร?

– พ่อแม่ ครู คนทำงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สื่อมวลชน ผู้กำหนดนโยบาย คนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้มีภาวะซึมเศร้า และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำความเข้าใจหรือดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

*Workshop นี้ ‘ไม่เหมาะ’ กับใคร?

– workshop นี้มุ่งเน้นให้ความรู้เพื่อต่อยอดในการทำงานหรือการดูแลช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือสงสัยว่าตัวเองกำลังมีภาวะซึมเศร้า ซึ่งต้องการวินิจฉัยโรคหรือมองหาหนทางรักษาโรค
– workshop นี้เป็นเพียงการชี้ให้เห็นทางเลือกในการทำความเข้าใจ ไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์

นำกิจกรรมโดย

สมภพ แจ่มจันทร์
นักจิตวิทยาการปรึกษา และผู้ร่วมก่อตั้ง Knowing Mind – ศูนย์บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งเสริมสุขภาวะ

[รู้จัก Knowing Mind Center]

Knowing Mind Center คือองค์กรที่ให้บริการด้านจิตวิทยาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนรับมือกับปัญหาในชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีสุขภาวะที่ดีในการดำเนินชีวิต โดยอาศัยแนวคิดและวิธีการทางจิตวิทยา ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มากกว่า 10 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวก และการแก้ปัญหาของบุคคล โดยอาศัยองค์ความรู้จากศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษา ผสมผสานกับหลักปรัชญาและศาสนา เพื่อทำความเข้าใจมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม

[กำหนดการ]

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
13.30-16.30 น.
ณ ห้องกรีน ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
(กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

[วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม]

(1) กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมเวิร์คช็อปได้ที่ https://bit.ly/FormsWSLostConnections ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครในแบบฟอร์ม
ก. ประวัติส่วนตัว ตำแหน่งหรือหน่วยงาน พร้อมผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ข. ความคาดหวังจากการเข้าร่วม workshop และความมุ่งหวังในการนำเครื่องมือที่ได้จาก workshop ไปใช้ประโยชน์

(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทางอีเมลผู้สมัคร

(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงินค่ามัดจำ 1,000 บาท เข้าบัญชี บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 และแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินคืน มาพร้อมแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วม workshop มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 1,000 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม

*รับจำนวนจำกัด 30 คน
**หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม workshop จะได้รับหนังสือ “โลกซึมเศร้า: คลายปมโรคแห่งยุคสมัย และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา” คนละ 1 เล่ม

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ “โลกซึมเศร้า” ได้ที่นี่

จัดโดยโครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สสส. ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape