Highlight: Workshop “ออกแบบเพื่อเท่าเทียม: ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”

bookscape ร่วมกับ สสส. ชวนผู้สนใจมาเรียนรู้เครื่องมือ #เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และร่วมกันออกแบบ ‘สนามแข่งที่เท่าเทียม’ เพื่อทลายกรอบคิดเรื่อง #ความเหลื่อมล้ำทางเพศ ในกิจกรรม workshop “ออกแบบเพื่อเท่าเทียม: ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม”

‘ความเหลื่อมล้ำทางเพศ’ คือปัญหาใหญ่ที่แฝงอยู่ในหลากหลายพื้นที่ในสังคม แม้ในปัจจุบันผู้คนจะให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมมากขึ้น แต่อคติและความลำเอียงในเรื่องเพศสภาพยังคงหยั่งรากลึกในความคิดและดำรงอยู่แทบทุกพื้นที่ ตั้งแต่ภายในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงาน แวดวงการเมือง ธุรกิจ วงการกีฬา ตลอดจนสังคมโดยรวม

‘การออกแบบอิงพฤติกรรม’ คือเครื่องมือที่จะช่วยลดทอนช่องว่างทางเพศสภาพ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมา ‘สะกิด’ เพื่อปรับเปลี่ยนกรอบคิดเรื่องเพศที่ปรากฏในกิจกรรมต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสอบเข้าเรียน การรับสมัครคนทำงาน การเลือกตำแหน่งผู้นำ ตลอดจนการออกแบบนโยบายทางสังคม

กิจกรรมนี้จะพาไปรู้จักการใช้ ‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’ มาออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ นี่คือเครื่องมือสำคัญที่เหมาะกับคนทำงานทุกระดับ เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ในการปรับใช้เพื่อเปลี่ยนกรอบคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่นๆ ในองค์กรและในสังคม ในระดับที่ทุกคนสามารถลงมือทำได้จริง

นำกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CONNEXT ชั้น 3 Clazy Cafe’ The Seasons Mall (BTS สนามเป้า)