บันทึกการออกแบบ “1917 ปฏิวัติรัสเซีย” ฉบับภาษาไทย

 

เรื่อง: กิตติพล สรัคคานนท์

 

งานชุดนี้เป็นการรวบรวมข้อเขียนและ “จดหมาย” ของเลนินที่มีนัยทางการเมือง และเป็นหลักฐานทางความคิดชิ้นสำคัญในช่วงอรุณรุ่งของการปฏิวัติรัสเซีย ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบททางการเมืองในเวลานั้นเป็นการเฉพาะ

หากมองอย่างผิวเผิน เราอาจคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเป็นผลพวงจากความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการสงคราม ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปในชั้นของความเป็นจริงทางสังคม เราจะพบว่ารัสเซียนั้นมีขบวนการเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและแปลกล้ำมาพร้อมๆ หรืออาจเรียกได้ว่า “ก่อน” การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ

โดยหนึ่งในแนวคิดศิลปะที่มีนัยสำคัญในเวลานั้นก็เช่น Suprematism ของคาซีมีร์ มาเลวิช (Kazimir Malevich) ที่นำเสนอผลงานในรูปทรงเรขาคณิต ที่เขาเชื่อว่ามันคือ “รูปทรงสัมบูรณ์” ที่สามารถดึงเอาสำนึกและความรู้สึกภายในตัวของผู้ชมออกมา

 

เมื่อพิจารณาลึกลงไปในชั้นของความเป็นจริงทางสังคม เราจะพบว่ารัสเซียนั้นมีขบวนการเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าและแปลกล้ำมาพร้อมๆ หรืออาจเรียกได้ว่า “ก่อน” การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ

 

จุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของ Suprematism เป็นดังเช่นที่บอริส กรอยส์ (Boris Groys) นักปรัชญาศิลปะชาวเยอรมัน-รัสเซียชื่อดังได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป หรือพูดอีกทางหนึ่งก็คือเป็นศิลปะแห่งการปฏิวัติถาวรนั่นเอง

 

ตัวอย่างผลงานของคาซีมีร์ มาเลวิช

 

จากข้อเท็จจริงพื้นฐานและข้อมูลในเชิงวัฒนธรรม นำมาสู่แนวคิดในงานออกแบบปกที่ประยุกต์ใช้รูปแบบและแนวทางของศิลปะในแนวอาว็อง-การ์ด (Avant-Garde) ของรัสเซีย ซึ่งทั้งหมดมิได้เป็นเรื่องแปลกใหม่เพราะเอล ลิสซิสสกี (El Lissitzky) ศิลปิน-นักออกแบบชาวรัสเซียในช่วงการปฏิวัติก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่นำเอาแนวคิดแบบ Suprematism มาปรับแปลงเป็นงานเรขศิลป์ได้อย่างมีพลัง

ดังนี้เอง ปก 1917 ปฏิวัติรัสเซีย ของเลนินจึงได้อาศัยแนวทางความคิดที่อยู่ในความเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เริ่มตั้งแต่การทับซ้อนระหว่างภาพ (image) กับงานออกแบบจัดวางตัวอักษร (typography) ซึ่งปกด้านในจะใช้รูปทรงเรขาคณิตนี้ดัดแปลงเป็นตัวอักษร VIL อันเป็นชื่อย่อของ วี.ไอ. เลนิน (Vladimir Ilyich Ulyanov “Lenin”)

ส่วนที่อาจแปลกจากทุกปกที่เคยออกแบบมาคือการใช้เทคนิค Photomontage <ภาพเชิงซ้อนทับภาพถ่าย> ภาพอนุสาวรีย์เลนินมาสื่อสาร โดยอาศัยชุดตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะของรัสเซียในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาประกอบ ขณะที่ภาษาไทยได้เลือกใช้แบบอักษรที่ต่างสมัยไป โดยเป็นแบบอักษรที่ผลิตในช่วงสงครามเย็นเพื่อให้ประสานสอดคล้องไปกับชุดอักษรจากโซเวียต-รัสเซีย

 

 

 

1917 ปฏิวัติรัสเซีย: สรรนิพนธ์เลนิน ณ อรุณรุ่งแห่งปีปฏิวัติ

Vladimir Ilyich Lenin เขียน

ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปล

304 หน้า

325 บาท

อ่านรายละเอียดหนังสือเพิ่มเติมได้ที่นี่